Algemene voorwaarden

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over de behandeling (Massagetherapie, Shiatsu en Voetrefexzonetherapie) en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een intakegesprek.
 • De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging NVST welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.
 • De therapeut verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de site van Kalyana Mitra, contant of per bank betaling te voldoen.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, kunnen in rekening gebracht worden.
 • Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot Quasir.nl of bij de beroepsvereniging NVST. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
 • Massagetherapie, shiatsu en voetreflexzonetherapie zijn niet geschikt om medische diagnose te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van mijn behandelingen niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

 Klachtenregistratie

“Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als NVST geregistreerde therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

 1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
 2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie.
  Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.”